WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI

I Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Warunki Sprzedaży dotyczą współpracy handlowej między CleanAccess a Kupującymi określając prawa i obowiązki stron w ramach współpracy handlowej. Łącznie CleanAccess i Kupujący nazywani będą Stronami. W przypadku, gdy warunki współpracy stosowane przez Kupującego odbiegają częściowo lub całkowicie od niniejszych Warunków Sprzedaży, są sprzeczne z nimi lub uzupełniające, wówczas nie będą one dla CleanAccess wiążące. Zmiana niniejszych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie CleanAccess oferty kupna lub zaakceptowanie złożonej przez CleanAccess oferty sprzedaży oznacza uznanie niniejszych Warunków Sprzedaży, jeśli w korespondencji zawarte zostało odesłanie do Warunków Sprzedaży CleanAccess.
 2. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do następujących Kupujących:
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 1. Niniejsze Warunki dostępne są pod adresem internetowym: https://clean-access.com/warunki-sprzedazy/

II Zawarcie Umowy, Siła Wyższa.

 1. W umowach, ofertach kupna lub oświadczeniu o przyjęciu oferty sprzedaży Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą winien wskazać, jeśli zawierana umowa nie posiada dla Kupującego charakteru zawodowego.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres orders@clean-access.com.
 3. Specyfikacja produktów i terminy dostaw określane będą każdorazowo w dokumentach CleanAccess (umowy, oferty, akceptacje ofert) i dostosowane będą do aktualnej dostępności produktów.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej CleanAccess lub w materiałach informacyjnych stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie przez Kupującego zamówienia określonego produktu za określoną cenę zyskuje charakter wiążący z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez CleanAccess na wskazanych przez CleanAccess warunkach.
 5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, CleanAccess przed potwierdzeniem Kupującemu przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia.
 6. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie jej zobowiązań umownych spowodowanych siłą wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, o skutkach niemożliwych do zapobieżenia; w szczególności: klęski żywiołowe, wojnę, pożar, działania władz publicznych, akty terroru, zakłócenia produkcji, strajk, zamieszki, mobilizację, atak terrorystyczny, ograniczenia importu lub eksportu, ograniczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub usług, przejęcie środków transportowych przez organy władzy publicznej, ograniczenia funkcjonowania Strony wywołane chorobami zakaźnymi lub ich konsekwencjami itd. Jeśli którakolwiek ze Stron nie może spełnić swoich zobowiązań umownych z powodu zaistnienia siły wyższej, wówczas niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę (o ile będzie istniała taka możliwość), o zaistniałych okolicznościach, a następnie Strony dokonają ustaleń w zakresie zmiany terminu lub sposobu realizacji danego zobowiązania.
 7. W razie zaistnienia zdarzeń noszących znamiona siły wyższej wpływających na możliwość należytego wykonania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązują się do modyfikacji treści zawartej Umowy w ten sposób, aby umożliwić Stronie powołującej się na siłę wyższą możliwość wykonania przez nią obowiązków umownych. Modyfikacje treści zawartej Umowy mogą zostać w szczególności dokonane poprzez:
 • zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części,
 • czasowe zawieszenie wykonania Umowy lub jej części,
 • zmianę sposobu wykonywania Umowy,
 • zmianę zakresu świadczeń niepieniężnych i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
 • sposobu rozliczenia wynagrodzenia.
 1. Strony wzajemnie zobowiązują się do uwzględniania uzasadnionych wniosków Strony powołującej się na siłę wyższą w zakresie wyboru sposobu modyfikacji treści Umowy.
 2. CleanAccess ma prawo powołać się również na wyżej wymienione czynniki siły wyższej w sytuacji, gdy mają one wpływ na wypełnienie zobowiązań przez swojego dostawcę.
 3. Niezależnie od powyższych uprawnień w razie wystąpienia u CleanAccess lub u dostawcy CleanAccess przeszkód w wykonaniu zobowiązania umownego o charakterze niepieniężnym spowodowanych siłą wyższą w powyższym rozumieniu, CleanAccess będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części przez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia drugiej Stronie w terminie 60 dni od dnia zaistnienia przyczyny. W razie skorzystania z uprawnienia do odstąpienia CleanAccess nie będzie zobowiązana do wyrównywania strat poniesionych przez Kupującego wynikających z odstąpienia od umowy oraz niewykonania części umowy objętej odstąpieniem.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie produktu przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. W celu skorzystania z tego uprawnienia Kupujący zobowiązany jest powiadomić CleanAccess o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotycząca wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy CleanAccess zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CleanAccess), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym CleanAccess został powiadomiony o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. CleanAccess ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował CleanAccess o odstąpieniu od umowy. Termin uznany będzie za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Zwracane produkty winny być w stanie nie wskazującym na zużycie i kompletne (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi ich integralną część), a także właściwie zabezpieczone na czas transportu.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W razie zmniejszenia wartości zwróconego produktu lub dostarczenia go w stanie niekompletnym CleanAccess przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1-13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Zawarte w ust. 11-15 powyżej postanowienia w zakresie dotyczącym konsumentów stosuje się także do umów zawartych przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III Płatności

 1. O ile Strony nie postanowiły inaczej obowiązującą formą płatności jest przedpłata na konto. Kupujący dokonuje przedpłaty na konto bankowe na podstawie proformy wystawionej po złożeniu zamówienia i jego zaakceptowaniu przez CleanAccess. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpływu środków pieniężnych na konto bankowe CleanAccess, a termin realizacji wynika z oświadczenia o akceptacji zamówienia. Termin płatności ceny końcowej określony zostanie w umowie, ofercie CleanAccess lub oświadczeniu CleanAccess o przyjęciu oferty.
 2. CleanAccess może udzielić Kupującemu Kredytu kupieckiego. W takim przypadku zamówienia będą realizowane na bieżąco pod warunkiem przestrzegania ustalonych terminów płatności i do wysokości przyznanego limitu. W przypadku naruszenia ustalonych warunków współpracy CleanAccess ma prawo do zablokowania możliwości dokonywania zakupów w formie Kredytu kupieckiego. W przypadku wykorzystania przyznanego limitu kredytowego przez kupującego, produkt może być sprzedany po dokonaniu zapłaty poprzednich faktur.

IV Jakość

 1. CleanAccess gwarantuje jakość oferowanych produktów pod względem ich zgodności z opisem, celem użycia i zgodnością z zadeklarowanymi w opisie produktu cechami.
 2. Dostarczony produkt powinien być wolny od wad materiałowych, związanych z jego wykonaniem i zgodny z projektem.
 3. Jeżeli jakikolwiek z dostarczonych do Kupującego produktów nie spełnia powyższych wymagań, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia CleanAccess o tym fakcie.
 4. CleanAccess zastrzega sobie prawo do oceny jakości produktów w przypadku zgłoszenia wątpliwości przez Kupującego.
 5. Warunki dotyczące gwarancji jakości znajdują zastosowanie do produktów naprawionych w ramach gwarancji, chyba, że Klient został poinformowany inaczej.
 6. Zgodnie z wymaganiami systemów bezpieczeństwa żywności wszelkie narzędzia w obrębie zakładu produkującego żywność powinny być utrzymywane w dobrym stanie, niezagrażającym bezpieczeństwu produkcji. Kupujący są zobowiązani do ustanowienia i wdrożenia metod czyszczenia oraz dezynfekcji. Zdefiniowanie tych czynników nie tylko wpływa na bezpieczeństwo produkowanej żywności, ale też gwarantuje odpowiednią do warunków przeznaczenia trwałość asortymentu. Odpowiedzialnością Kupującego jako właściciela procesu jest, aby zużycie sprzętu było weryfikowane i aby był on wymieniany, kiedy to konieczne.

V Odbiór towaru

 1. Dostawa produktów odbywa się według ustaleń warunków handlowych pomiędzy Kupującym a CleanAccess i jest oparta na regułach handlowych „Incoterms”. Warunki dostawy są uzgadniane każdorazowo pomiędzy CleanAccess a Kupującym lub oparte na „karcie ustaleń handlowych” mającej zastosowanie w określonym czasie.
 2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru produktów w ustalonym terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu CleanAccess zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za składowanie produktów łącznie z jego ubezpieczeniem. Produkty te będą przechowywane na ryzyko Kupującego.
 3. CleanAccess zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji dostawy za zgodą Kupującego.
 4. Na specjalne życzenie Klienta określone w zamówieniu CleanAccess umożliwia realizację dostawy na paletach fitosanitarnych.
 5. Sposób opakowania jest określony przez CleanAccess. Jakiekolwiek odstępstwo w opakowaniu na wniosek Kupującego podlega osobnej opłacie.

VI Rękojmia i gwarancja

 1. CleanAccess zobowiązana jest do dostarczenia zakupionego przez Kupującego produktu bez wad. Regulacja odpowiedzialności CleanAccess za wady produktu zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli po przejściu własności produktu na Kupującego stwierdzi on, że posiada on wady Kupujący może:
 • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych i przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji (dotyczy produktów objętych gwarancją),
 • złożyć CleanAccess reklamację z tytułu rękojmi za wady prawne (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 1. CleanAccess na sprzedawane produkty udziela 12 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia ich wydania Kupującemu.
 2. W związku z udzieloną gwarancją Strony wyłączają uprawnienia Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne w całości. Ograniczenia rękojmi wynikającego ze zdania poprzedzającego nie stosuje się do Kupującego będącego konsumentem.
 3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w sytuacji, gdy Kupujący lub ostateczny odbiorca produktu nie przestrzega warunków składowania, montażu, konserwacji, obsługi lub innych zasad prawidłowego używania, określonych w szczególności w instrukcjach produktowych CleanAccess.
 4. W odniesieniu do wybranych produktów CleanAccess zastrzega sobie prawo do stosowania dodatkowych ograniczeń i wyłączeń gwarancji stosownie do szczegółowych warunków gwarancyjnych dostarczanych Kupującemu wraz z produktem.

VII Reklamacje

 1. Uszkodzenia opakowania czy samego produktu powstałe na skutek transportu powinny być zgłaszane do CleanAccess niezwłocznie po jego otrzymaniu /w tym samym dniu. W przypadku uszkodzenia opakowania odbiorca powinien sporządzić protokół reklamacyjny w dniu dostawy w obecności firmy transportowej, która ten produkt dostarczała.
 2. Zakupiony produkt powinien być sprawdzony w dniu jego odbioru pod względem zgodności z zamówieniem. W przypadku niezgodności produktu z zamówieniem odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia CleanAccess o tej niezgodności najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego.
 3. Kupujący ma obowiązek powiadomić CleanAccess na piśmie, możliwie jak najszybciej w ciągu 7 dni od daty dostawy, o tym, że produkt nie nadaje się do użytku, zgodnie z tym, jak zostało to określone.
 4. Reklamacja powinna być zgłoszona poprzez pełne i poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego firmy CleanAccess i odesłana w formie elektronicznej na adres e-mail sales@clean-access.com.
 5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach (wymagających czasochłonnej analizy problemu) CleanAccess zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w dłuższym okresie czasu, ale po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego. Dni rozpatrywania reklamacji liczone są od daty otrzymania poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz produktu, chyba że CleanAccess zwolni Kupującego z obowiązku jej dostarczenia.
 6. W przypadku, gdy Kupujący jest zobowiązany do wysłania reklamowanego produktu w celu rozpatrzenia reklamacji, produkt ten powinien być nadany do siedziby CleanAccess najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych, chyba że uzgodniono z CleanAccess inny termin.
 7. Koszty wysyłki reklamowanego produktu pokrywa Klient, chyba, że uzgodniono inaczej z CleanAccess. W przypadku uznania roszczenia w ramach gwarancji Kupującemu zwracane są koszty zwrotnej wysyłki reklamowanego produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CleanAccess).
 8. Produkty lub ich części, które są wysłane do CleanAccess w celu ich wymiany na nowe stają się przedmiotem wyłącznego prawa własności CleanAccess z momentem dostawy do Kupującego nowych produktów.
 9. W ramach realizacji obowiązków gwarancyjnych CleanAccess zastrzega sobie prawo do wyboru opcji rozwiązania reklamacji tj. do wymiany produktu lub jego części na wolną od wad, do naprawy, obniżenia ceny.
 10. W przypadku rozwiązań systemowych CleanAccess ponosi odpowiedzialność wyłącznie za część produktu objętą wadą i do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. Ograniczenia wynikającego ze zdania poprzedzającego nie stosuje się do dochodzenia roszczeń przez Kupującego będącego konsumentem lub dla którego stosuje się przepisy art. 3851 do art. 3853 kodeksu cywilnego.
 11. CleanAccess nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, powstałe w wyniku eksploatacji reklamowanego produktu lub nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta.
 12. CleanAccess nie gwarantuje, że dostarczone produkty są odpowiednie dla celów, w jakich Kupujący chce ich używać. Informacje podawane przez CleanAccess nie stanowią porad technicznych, są udzielane zgodnie z posiadaną wiedzą, a obowiązek ich weryfikacji pod kątem planowanego zastosowania spoczywa na Kupującym.
 13. CleanAccess zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości zwrotów w przypadku, kiedy zamówiony produkt nie jest standardowym produktem oferty katalogowej i został sprzedany w oparciu o indywidualne zamówienie.